Hledat

Košík  

(prázdný)

Akční nabídka

Momentálně nejsou žádné slevy

Obchodní podmínky

Provozovatel

DENEXON Acca, s.r.o.
K Myslivně 2076/15,
Ostrava - Poruba, PSČ 70800
IČO: 28563379
Společnost vedená u rejstříkového soudu v Ostravě C 32173.

  • +420 722 771 122

V případě, že se nedovoláte, tak nám prosím zašlete sms. Budeme Vás kontaktovat.


Číslo účtu: 3704891001/5500 Raiffeisen bank

www.detoxikace.eu

Ceník manipulačních poplatků (ceny s DPH)
Nákup do 2000 KčNákup nad 2000 Kč
Obchodní balík – Česká pošta

130,00 Kč

ZDARMA

 

Platbu složenkou NEPŘIJÍMÁME. Prosíme o využití některého z uvedených způsobů platby.

Ochrana osobních údajů

Nákup na stránkách www.detoxikace.eu může být podmíněn poskytnutím některých osobních údajů uživatelů. V takovém případě bude Provozovatel s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití. Data budou uchovávána a nebudou sdílena s aplikacemi třetích osob. Poskytnuté osobní údaje prohlašuje provozovatel za důvěrné a budou provozovatelem využity výhradně v rámci zpracování nutného pro uzavření a plnění smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím. Na písemnou žádost zákazníka budou osobní údaje z databáze vymazány a nebudou nadále zpracovávány.

Storno objednávky

www.detoxikace.eu si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případech, kdy se zboží již nevyrábí nebo je na trhu nedostupné. V případě, že tato situace nastane, bude zákazník kontaktován emailem nebo telefonicky za účelem dohody o dalším postupu. Zákazník může objednávku stornovat kliknutím na odkaz v emailu potvrzujícím přijetí objednávky, telefonicky nebo emailem.

Prodejce si dále vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné, nebo vzbuzují pochybnost o skutečné vůli zákazníka objednat zboží. O tomto odmítnutí zašle prodávající informaci na e-mailovou adresu zákazníka.

Reklamační řád

Součástí doručené objednávky je daňový doklad – faktura, která slouží také jako záruční list.

Běžné - nezávažné informace o závadách jakosti a podezření na nežádoucí účinky léčivých přípravků - případně dotazy - směřujte na:obchod@denexon.cz

Reklamace a důležité informace uplatňujte písemně dopisem na adresu:
DENEXON Acca, s.r.o.
K Myslivně 2076/15,
Ostrava - Poruba, PSČ 70800

Informace

Prodávající je při prodeji výrobku povinen spotřebiteli s dostatečným předstihem před uzavřením smlouvy poskytnout takové informace, aby se kupující mohl dostatečně seznámit zejména s jeho parametry, cenou, se způsobem jeho dopravy a s úhradou a lhůtou dodání. Zaplacením a převzetím věci přechází na kupujícího vlastnictví zakoupené věci.

Záruční servis

Záruční doba začíná běžet od data převzetí věci kupujícím. Záruční doba je u všech výrobků obecně 24 měsíců od data převzetí zboží, pokud výrobce, nebo provozovatel nestanoví záruční dobu delší. Záruční doba je zpravidla vyznačena v záručním listu přikládaném k výrobku. Není-li k výrobku vystaven záruční list, platí záruční doba zákonná (24 měsíců) nebo doba vyznačená na prodejním dokladu - faktuře. Pro záruční servis u prodávajícího postačuje doložení prodejního dokladu (faktury), dokladu o zaplacení zboží či jiné prokázání nákupu zboží u prodávajícího.

V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky tato práva:

  • Jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Není-li takový postup možný, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy,
  • Jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy, tatáž práva spotřebiteli náleží,
  • Jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje, jestliže stejná vada bránící řádnému užívání, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, se vyskytne znovu. Větším počtem vad se rozumí, má-li věc současně alespoň tři vady bránící jejímu řádnému užití,
  • Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li kupující výměnu věci, má právo na přiměřenou slevuz kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

Vaše reklamace bude vyřízena do 30 dnů ode dne jejího uplatnění. Zároveň obdržíte originál reklamačního protokolu o výrobce. O vyřízení reklamace Vás budeme e-mailem či telefonicky informovat.

Úhrada poštovného

V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu poštovného v nutné výši. V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodávající nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně. Kupující bude telefonicky nebo emailem vyrozuměn o vyřízení reklamace.

Odstoupení od smlouvy

Kupující, který je spotřebitelem, má právo podle § 53 odst. 7 zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Upozorňujeme, že toto právo neslouží jako způsob řešení dodání vadného zboží. Odstoupení musí být učiněno tak, že kupující doručí prodávajícímu do konce 14 denní lhůty oznámení o odstoupení, nejlépe tak, aby bylo v případě potřeby prokazatelné, tj. písemně dopisem na adresu:

DENEXON Acca, s.r.o., K Myslivně 2076/15, Ostrava - Poruba, PSČ 70800.

Kupující vždy uvádí popis objednávky.

Pokud chcete zboží vrátit, je třeba dodržet následující postup:

  • Chcete-li vrátit celou zásilku, která je úplná a nepoškozená, můžete tak učinit bez udání důvodu do 14 dnů. Zboží vraťte i s fakturou, která bude stornována.
  • Část zásilky, kterou jste si objednali omylem, lze vrátit taktéž do 14 dnů na adresu odesilatele. Zaplaťte prosím celou fakturovanou částku a peníze za vrácené zboží Vám budou poslány obratem po vyřízení reklamace, nejpozději však do 14 dnů.
  • Část nebo celou zásilku poškozenou dopravou. Všechny zásilky jsou pojištěny a dopravce za zboží ručí. Doporučujeme vždy si zásilku prohlédnout před dopravcem a v případě poškození obalu zásilky ihned s dopravcem sepište protokol o poškození a zásilku nepřebírejte.
  • Pokud spotřebitel u dodaného výrobku poruší originální obal, není možné takové zboží dodavateli vrátit - dodavatel z hygienických a bezpečnostních důvodů na zboží s porušeným originálním obalem pohlíží jako na zboží dále nepoužitelné.

Dbejte prosím na to, abyste zboží zasílali v pevném obalu, nejlépe v krabičce. Nedojde tak k porušení originálního obalu produktu.

Rozpor s kupní smlouvou

V případě dodání zboží v rozporu s kupní smlouvou má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. Prodávající bere na zřetel rozpor s kupní smlouvou zjištěný během šesti měsíců od převzetí věci, pokud z povahy věci nevyplývá, že existenci rozporu musel kupující zjistit již při jejím převzetí. Shodou s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.